Ball Shut Off ----------------------------------------------------- data sheet
  Straight   Angle
  Air Operated    
 Bellows Shut Off ------------------------------------------------- data sheet
  Manually Operated   Air Operated
 Check/Relief----------------------------------------------------- data sheet
  Bleed Valves   Purge Valves
  Check Valves   Relief Valves
  Excess Flow Valves    
 Diaphragm Shut Off----------------------------------------------- data sheet
  Manually Operated   Air Operated
 Needle Shut Off -------------------------------------------------- data sheet
  Straight   Angle
  Cross   Air Operated
 Plastic (PFA) ---------------------------------------------------- data sheet
  Needle Valves   Plug Valves
 Plug Shut Off----------------------------------------------------- data sheet
  Straight    
 Regulating--------------------------------------------------------data sheet
  Needle - Angle   Needle - Straight
  Fine Metering - Straight   Fine Metering - Angle
  Fine Metering - Bellows   Fine Metering - Cross
  Fine Metering - Double    
 Switching/Crossover --------------------------------------------- data sheet
  3-Way   Multiports
 Gauge Root-------------------------------------------------------data sheet
  Ball Tip Design   Plug Tip Design